سامانه مدرسه هوشمند پویان

 کنکور 1402 تجربی
 تیزهوشان 1402/ تجربی
 تقویم روز
 متولدین امروز
 جستجو

http://www.uplooder.net

لینک ورود به کلاس های آنلاین برگزار شده

 

نوزدهم اسفند

 ادبیات نهم

کلاس نهم 301                کلاس نهم 302             کلاس نهم 303

 مشاوره نهم

کلاس نهم 301                کلاس نهم 302             کلاس نهم 303

ریاضی هشتم

کلاس هشتم 201              کلاس هشتم 202          کلاس هشتم 203

فیزیک هفتم

کلاس هفتم 101            کلاس هفتم 102       کلاس هفتم 103         کلاس هفتم 104

بیست و چهارم اسفند

شیمی هشتم

کلاس هشتم 201                         کلاس هشتم 202                        کلاس هشتم 203

بیست و ششم اسفند

ادبیات نهم

کلاس نهم 301                       کلاس نهم 302                          کلاس نهم 303

شانزدهم فروردین

ریاضیات هفتم

کلاس هفتم102

مطالعات هفتم

کلاس هفتم101        کلاس هفتم103          کلاس هفتم104

فیزیک هفتم 

کلاس هفتم101             کلاس هفتم102             کلاس هفتم104

پیام های آسمان هشتم

 کلاس هشتم201                   کلاس هشتم202                   کلاس هشتم 203

مطالعات نهم

کلاس نهم 302                کلاس نهم303

هفدهم فروردین

زبان انگلیسی هفتم

کلاس 104

ریاضیات هفتم

کلاس 103

ریاضیات هشتم

کلاس 202                   کلاس 203

عربی هشتم

کلاس202

شیمی نهم

کلاس 301          کلاس 303

فیزیک نهم

کلاس 302

هیجدهم فروردین

ریاضیات هفتم

کلاس101                      کلاس 104

زبان انگلیسی هفتم

کلاس 103

مطالعات هفتم

کلاس 102

زیست هشتم

کلاس 201

زبان هشتم

کلاس 203

شیمی هشتم

کلاس 203

مطالعات اجتماعی نهم

کلاس 301

نوزدهم فروردین

ریاضیات هفتم

کلاس 101                کلاس 102                    کلاس 103                  کلاس 104

زیست هشتم

کلاس 202                         کلاس 203

ریاضیات هشتم

کلاس 201                  کلاس203

زبان انگلیسی  نهم

کلاس 301           کلاس 302                    کلاس 303

بیستم فروردین

عربی هفتم

کلاس هفتم 101                      کلاس هفتم 102               کلاس هفتم 103   

 شیمی هفتم

کلاس هفتم 102                      کلاس هفتم 103               کلاس هفتم 104

ریاضی هفتم                           کلاس هفتم 101

 شیمی هشتم

کلاس 201                     کلاس 202

 عربی هشتم

کلاس 201                     کلاس 203

فیزیک نهم            کلاس 301

ادبیات نهم            کلاس 303

شیمی نهم          کلاس 302

بیست و یکم فروردین

شیمی هفتم                  کلاس101

فیزیک هفتم                   کلاس 103

عربی هفتم                    کلاس104

زبان انگلیسی هفتم         کلاس101             کلاس102

ریاضیات هفتم                  کلاس 102            کلاس103            کلاس104

ریاضیات هشتم                 کلاس 201            کلاس202

فیزیک نهم                        کلاس303

ادبیات نهم                         کلاس301           کلاس302

 

بیست و سوم فروردین

فیزیک هفتم                          کلاس 101              کلاس 102               کلاس 104

ریاضیات هفتم                        کلاس 102

مطالعات اجتماعی نهم            کلاس 302               کلاس303

بیست و چهارم فرودین

ریاضیات هفتم                     کلاس 103

زبان انگلیسی هفتم             کلاس 104

ریاضیات هشتم                    کلاس 202                کلاس 203

شیمی نهم                       کلاس 303

بیست و پنجم فرودین

ریاضیات هفتم                      کلاس 101                     کلاس 104

زبان انگلیسی هفتم             کلاس 103

زیست هشتم                     کلاس 201

زبان انگلیسی هشتم          کلاس 201                  کلاس 202               کلاس203

شیمی هشتم                   کلاس 203 

مطالعات اجتماعی نهم        کلاس 301

بیست و ششم فرودین

ریاضیات هفتم                     کلاس101                    کلاس102                     کلاس103                    کلاس104

ریاضیات هشتم                    کلاس201                   کلاس 203

زیست هشتم                     کلاس 202                   کلاس 203

بیست و هفتم فرودین

عربی هفتم                        کلاس101                   کلاس102                       کلاس103

شیمی هفتم                     کلاس102                    کلاس103                       کلاس104

شیمی هشتم                   کلاس201                   کلاس202

عربی هشتم                    کلاس201                     کلاس203

فیزیک نهم                       کلاس 301

ادبیات نهم                      کلاس 303

بیست و هشتم فرودین

شیمی هفتم                      کلاس 101

ریاضیات هفتم                     کلاس 104

فیزیک هفتم                        کلاس103

عربی هفتم                         کلاس104

زبان انگلیسی هفتم              کلاس101                           کلاس102       

ریاضیات هشتم                    کلاس201                            کلاس202

ادبیات نهم                           کلاس301                            کلاس302

فیزیک نهم                           کلاس303

سی فرودین

فیزیک هفتم                            کلاس101                         کلاس102                   کلاس104

مطالعات نهم                           کلاس302                         کلاس303

 

سی و یکم فرودین

ریاضیات هفتم                   کلاس103

ریاضیات هشتم                کلاس202                         

شیمی نهم                    کلاس303

فیزیک نهم                      کلاس302

ادبیات نهم                     کلاس301

یکم اردیبهشت

زبان انگلیسی هشتم                 کلاس201                       کلاس202

دوم اردیبهشت

ریاضیات هفتم                       کلاس 101        

زیست هشتم                        کلاس201                       کلاس202               

زبان انگلیسی نهم                  کلاس303

ادبیات نهم                            کلاس302

سوم اردیبهشت

عربی هفتم                          کلاس101                          کلاس102                                کلاس103

شیمی هفتم                        کلاس102                          کلاس103                                کلاس104

زبان انگلیسی هفتم               کلاس103

شیمی هشتم                     کلاس201                           کلاس202                                کلاس203

ادبیات نهم                           کلاس303

چهارم اردیبهشت

شیمی هفتم                         کلاس101

ریاضی هفتم                          کلاس102 عصاری                                  کلاس104             

زبان انگلیسی هفتم                کلاس101                                             کلاس102                                 کلاس104

عربی هفتم                           کلاس104

فیزیک هفتم                           کلاس103

ادبیات نهم                              کلاس301                                           کلاس302                                   کلاس303

فیزیک نهم                              کلاس303

زبان گلیسی نهم                      کلاس301                                            کلاس302

ششم اردیبهشت

فیزیک هفتم                کلاس101                   کلاس102                      کلاس104

مطالعات نهم               کلاس301                   کلاس302                     کلاس303

هفتم اردیبهشت

زبان انگلیسی هفتم                 کلاس104

ادبیات نهم                             کلاس301

فیزیک نهم                             کلاس302

هشتم اردیبهشت

زبان انگلیسی                         کلاس201                      کلاس202

نهم اردیبهشت

ریاضیات هفتم                     کلاس101                        کلاس102

زیست هشتم                    کلاس201                         کلاس202       

زبان انگلیسی نهم             کلاس303         

دهم اردیبهشت

عربی هفتم            کلاس101                کلاس102                کلاس103

شیمی هفتم          کلاس102               کلاس103                  

زبان انگلیسی هفتم  کلاس103

شیمی هشتم         کلاس202              کلاس203

ادبیات نهم                کلاس303

یازدهم  اردیبهشت

شیمی هفتم                        کلاس101

ریاضی هفتم                        کلاس102 عصاری              کلاس104عصاری

زبان انگلیسی هفتم               کلاس101                       کلاس102                           

عربی هفتم                          کلاس104

فیزیک هفتم                       کلاس103

ادبیات نهم                         کلاس302                 

فیزیک نهم                         کلاس303

زبان گلیسی نهم                کلاس301                   کلاس302

سیزدهم   اردیبهشت

مطالعات نهم                     کلاس301                  کلاس302                   کلاس303

چهاردهم   اردیبهشت

ریاضی هفتم                      کلاس103

زبان انگلیسی هفتم             کلاس104

ریاضیات هشتم             کلاس202

ادبیات نهم                 کلاس301

پانزدهم   اردیبهشت

زبان انگلیسی هشتم        کلاس201       بخش دوم کلاس201        کلاس202

شانزدهم اردیبهشت

ریاضیات هفتم     کلاس101        کلاس102      کلاس104

ریاضیات هشتم    کلاس202             کلاس203

هفدهم اردیبهشت

عربی هفتم         کلاس101          کلاس102             کلاس103

شیمی هفتم      کلاس102           کلاس103             کلاس104

زبان هفتم           کلاس103

شیمی هشتم      کلاس201            کلاس202            کلاس203

فارسی نهم         کلاس303

هیجدهم اردیبهشت
شیمی هفتم          کلاس101
زبان هفتم               کلاس101           کلاس102
ریاضی هفتم          کلاس102             کلاس104
فیزیک هفتم            کلاس103
عربی هفتم             کلاس104
ریاضی هشتم         کلاس201           
زبان انگلیسی نهم   کلاس301            کلاس302
ادبیات نهم              کلاس302
 
بیستم اردیبهشت
 
فیزیک هفتم                کلاس101            کلاس102          کلاس104

شیمی هفتم              کلاس101            کلاس102          کلاس103  

بیست یکم  اردیبهشت

ریاضی هفتم کلاس103        زبان انگلیسی هفتم104

ریاضیات هشتم                   کلاس201              کلاس202

ادبیات فارسی نهم              کلاس301            کلاس303

بیست سوم اردیبهشت

ریاضیات هفتم               کلاس101

ریاضیات هشتم              کلاس202          کلاس203

بیست چهارم  اردیبهشت

شیمی هفتم               کلاس102          کلاس103        کلاس104

زبان انگلیسی هفتم       کلاس103

ادبیات فارسی نهم       کلاس301          کلاس302        کلاس303

 

 

 کنکور 1402 ریاضی
 تیزهوشان 1402/ریاضی
 دیکشنری آنلاین
 آمار بازدید